داستانهای ایران باستان

داستانهای ایران باستان
Genre: 
Language: 
Pages: 
187
Published: 
1972 by بنگاه ترجمه و نشر کتاب
Rating: 
3.72

چاپ نخست کتاب توسط صندوق مشترک ایران و آمریکا به سال 1336 سرانجام گرفته، چاپ دوم به سال 1337 ، چاپ سوم به سال 1344 و چاپ حاضر در سال 1351 توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب، منتشر شده است
یک - آرش کمانگیر از متن اوستایی، تشتر یشت و آثار الباقیه بیرونی
دو - هرمزد و اهریمن از متن پهلوی، بند هشن بزرگ
سه - داستان جمشید از متن اوستایی، وندیداد فصل دوم
چهار - فرشته باران و دیو خشکی، از متن اوستایی تشتر یشت، متن پهلوی
پنج - فره ایزدی، از متن اوستایی زامیاد یشت
شش - زادن زرتشت، از متن پهلوی دینکرت
هفت - داستان آفرینش، از متن های پهلوی و پارتی مانوی
هشت - جنگ رستم با دیوان، از متن سغدی
نه - زریر و ارجاسب، از متن پهلوی یادگار زریران
ده - داریوش بزرگ و گوماتا، از متن پارسی باستان، کتیبه داریوش در بیستون و تاریخ هرودوت کتاب سوم
یازده - اردشیر بابکان، از متن پهلوی، کارنامک اردشیر پاپگان

شناخت اساطیر ایران

شناخت اساطیر ایران

اسطوره‌ها آئینه‌هایی هستند که تصویرهایی را از ورای هزاره‌ها منعکس می‌کنند و آن‌جا که تاریخ و باستانشناسی خاموش می‌مانند اسطوره‌ها به‌سخن درمی‌آیند و فرهنگ آدمیان را از دوردست‌...
اسطوره و رمز

اسطوره و رمز

مجموعه مقالات تحقیقی که معنای رمز و اسطوره را از سه دیدگاه بررسی می کنند:ـ
روانکاوی،اصالت ساختار،؛روحانی و الهی
قصه‌های غیرمعمولی ۱

قصه‌های غیرمعمولی ۱

فیلسوفی جوانی بود که آرزو داشت فرزندش هم مثل خودش فیلسوف شود. اما فیلسوفی ذاتی. به همین منظور هر شب در مقابل همسر حامله‌اش می‌نشست و برای کودکی که در شکمش بود قصه‌های...
A Man Betrayed (The Book of Words #2)

A Man Betrayed (The Book of Words #2)

At Castle Harvell demented Prince Kylock grabs the reins of power and hate by murdering his father. Harvell's two young refugees are torn apart by the storms of war:
Headstrong young Melliandra is captured by brutal slavers...
Ratha's Challenge (The Named #4)

Ratha's Challenge (The Named #4)

As Ratha struggles to reconcile with Thistle-chaser, the daughter she once tried to kill, the Named are locked in another struggle when they confront a strange clan of hunter cats who are driven by and completely dependent on the...
Witch's Canyon (Supernatural #2)

Witch's Canyon (Supernatural #2)

Twenty-two years ago, Sam and Dean Winchester lost their mother to a mysterious and demonic supernatural force. In the years after, their father, John, taught them about the paranormal evil that lives in the dark corners and on...
Revenge of the Dragon Lady (Dragon Slayers' Academy #2)

Revenge of the Dragon Lady (Dragon Slayers' Academy #2)

Is a wizard's spell for courage enough to save Wiglaf when the "Mother of all Dragons" (or at least of 3,684 of them) comes looking for the lad who slayed son number 92?